DIARI OFICIAL GENERALITAT VALENCIANA Ampliación permiso paternidad y se modifica la reducción de jornada y los efectos económicos para las mujeres victimas de violencia de género

Canal público

Ampliación permiso paternidad y se modifica la reducción de jornada y los efectos económicos para las mujeres victimas de violencia de género

Compartir en redes sociales

Link para compartir

Usar link permanente para compatir

Compartir con un amigo

Por favor inicia sesión to send this document Por email!

Incrustar en tu página web

Seleccione la página para empezar

1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’orde - na la publicació del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s’am - plia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria. [2016/10642] RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2016, de la conse - llera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se ordena la publicación del pacto entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica y las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, por el que se amplia el permiso de paternidad, y se modi - fica la reducción de jornada y los efectos económicos para las mujeres victimas de violencia de género, respecto al personal gestionado por dicha conselleria. [2016/10642] L’Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, va ratificar l’Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016 . El dit acord de legislatura recull en l’apartat tercer que «En els diferents àmbits sectorials al servei de la Generalitat, les meses sectorials de la Funció Pública, de l’Administració de Justícia, d’Educació i de Sanitat, així com els àmbits de negociació corresponents al personal laboral resident en formació gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el personal laboral de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, el personal laboral docent i el personal laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no previst en l’apartat 1. h del punt segon, negociaran el desenvolupament i l’aplicació, si és el cas, dels acords continguts en aquest document, en tot allò que siga propi del seu àmbit, respectant els termes d’aquest acord». El Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix en l’article 38.1 que: «Al si de les meses de negociació corresponents, els representants de les administracions públiques podran concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris de les dites administracions». Al si de la Mesa Sectorial de Sanitat s’ha firmat, en data 15 de desembre de 2016, el pacte entre la Conselleria i els representants de les organitzacions sindicals, pel qual s’amplia el permís de paternitat, així com la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere. Per la seua banda, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en l’ar - ticle 45 que «Els actes administratius seran objecte de publicació quan així ho establisquen les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellen raons d’interés públic apreciades per l’òrgan competent. En virtut de tot això, resolc: Ordenar la publicació com a annex I del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les organitzacions sindicals inte - grants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s’amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria. València, 20 de desembre de 2016.– La consellera de Sanitat Uni - versal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez. ANNEX I Pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s’amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per aquesta conselleria Per mitjà de l’Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, es va ratificar l’acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016 . Aquest acord de legislatura recull en l’apartat tercer: «En els dife - rents àmbits sectorials al servei de la Generalitat, les meses sectorials de El Acuerdo de 17 de junio de 2016, del Consell, ratificó el Acuerdo de legislatura de la Mesa General de Negociación del Personal Funcio - narial, Estatutario y Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de junio de 2016 . Dicho acuerdo de legislatura recoge en su apartado tercero que «En los diferentes ámbitos sectoriales al servicio de la Generalitat, las mesas sectoriales de la Función Pública, de la Administración de Jus - ticia, de Educación y de Sanidad, así como los ámbitos de negociación correspondientes al personal laboral residente en formación gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, el personal laboral del ámbito de la Administración de la Generalitat, al personal laboral docente y al personal laboral gestionado por la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no contemplado en el apartado 1. h del punto segundo, negociarán el desarrollo y la aplicación, en su caso, de los acuerdos contenidos en el presente documento, en todo lo que sea propio de su ámbito, respetando los términos de este acuerdo». El Real decreto legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, esta - blece en el artículo 38.1 que: «En el seno de las mesas de negociación correspondientes, los representantes de las administraciones públicas podrán concertar pactos y acuerdos con la representación de las organi - zaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas administraciones». En el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad se ha firmado en fecha 15 de diciembre de 2016, el pacto entre la Conselleria y los representantes de las organizaciones sindicales, por el que se amplía el permiso de paternidad, así como la reducción de jornada y sus efectos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género. Por su parte la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece en su artículo 45 que: «Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimien - to o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente». En virtud de todo ello, resuelvo: Ordenar la publicación como anexo I el pacto entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, por el que se amplia el per - miso de paternidad, y se modifica la reducción de jornada y los efectos económicos para las mujeres victimas de violencia de género, respecto al personal gestionado por dicha conselleria. Valencia, 20 de diciembre de 2016 . – La consellera de Sanidad Uni - versal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez. ANEXO I Pacto entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica y las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, por el que se amplía el permiso de paternidad, y se modifica la reducción de jornada y sus efectos económicos para las mujeres victimas de violencia de género, respecto al personal gestionado por dicha conselleria Mediante Acuerdo de 17 de junio de 2016, del Consell, se ratificó el Acuerdo de legislatura de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionarial, Estatutario y Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de junio de 2016 . Dicho acuerdo de legislatura recoge en su apartado tercero que «En los diferentes ámbitos sectoriales al servicio de la Generalitat, las mesas

2. sectoriales de la Función Pública, de la Administración de Justicia, de Educación y de Sanidad, así como los ámbitos de negociación corres - pondientes al personal laboral residente en formación gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, el personal laboral del ámbito de la Administración de la Generalitat, al personal laboral docente y al personal laboral gestionado por la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no contemplado en el apartado 1. h del punto segundo, negociarán el desarrollo y la aplicación, en su caso, de los acuerdos contenidos en el presente documento, en todo lo que sea pro - pio de su ámbito, respetando los términos de este acuerdo». El apartado quinto del citado acuerdo bajo la denominación de «Medidas en relación con las condiciones de trabajo del personal empleado público incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo», recoge en el punto F, Corresponsabilidad y nuevos usos del tiempo, «Con el objetivo de profundizar en la conciliación entre el compromiso laboral, las responsabilidades familiares y la vida personal, se acuerdan las siguientes medidas: a ) Ampliar en seis semanas la duración del permiso de paternidad por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo o una hija». Por su parte el apartado G, Violencia de género sobre las mujeres, «Para colaborar en combatir los efectos de la violencia de género sobre las mujeres se acuerda la implantación de las siguientes medidas: d ) Introducción en la normativa reglamentaria de una reducción de un tercio de la jornada de las mujeres en esta situación, sin reducción de haberes, o bien de un cincuenta por ciento de la jornada, con una reducción de haberes correspondiente a la diferencia entre el tercio y la mitad de aquella». A fin de que el citado acuerdo general sobre la ampliación del per - miso de paternidad, así como sobre la modificación de la reducción de la jornada y los efectos económicos para las mujeres víctimas de violen - cia de género, pueda ser adoptado en el ámbito del personal gestionado por esta conselleria, es necesaria la tramitación y adopción de un pacto propio, ya que resulta ineludible el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24.8 de la Ley 11/2015 de presupuestos para 2016, En efecto, en el personal que atiende la sanidad pública, es precisa la previa consignación presupuestaria suficiente para poder atender la cobertura de las sustituciones que suponen prolongar un mes el permiso de paternidad del que se parte, o las sustituciones consecuencia de la ampliación de la reducción de jornada de las trabajadoras víctimas de violencia de género, lo que lleva aparejado el inicio de la puesta en marcha de esta medida de conciliación en el primer ejercicio presupues - tario siguiente a la vigencia del acuerdo en otros ámbitos que no han necesitado de esa medida. Por todo ello, las partes acuerdan: Primero Ampliar a seis semanas la duración del permiso de paternidad por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo o una hija. Segundo Aumentar la reducción de jornada para las mujeres víctimas de vio - lencia de género, hasta un tercio de la jornada sin deducción de retribu - ciones, o hasta el cincuenta por ciento de la jornada, con una reducción de haberes correspondientes a la diferencia entre el tercio y la mitad de aquella. Tercera El ámbito de aplicación de este pacto incluye a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Cuarta La ampliación del permiso de paternidad, así como la reducción de jornada y sus efectos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, será efectiva a partir del 1 de enero de 2017. Valencia, 15 de diciembre de 2016 Por la Administración Por las organizaciones sindicales CEMSATSE CC.OO UGT CSI·F SIMAP-INTERSINDICAL SALUT la Funció Pública, de l’Administració de Justícia, d’Educació i de Sani - tat, així com els àmbits de negociació corresponents al personal laboral resident en formació gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el personal laboral de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, al personal laboral docent i al personal laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no previst en l’apartat 1. h del punt segon, negociaran el desenvolupament i l’aplicació, si és el cas, dels acords continguts en el present document, en tot el que siga propi del seu àmbit, respectant els termes d’aquest acord». L’apartat cinqué de l’acord esmentat sota la denominació de «Mesu - res en relació amb les condicions de treball del personal empleat públic inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’acord», recull en el punt F, Cores - ponsabilitat i nous usos del temps, «Amb l’objectiu d’aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida personal, s’acorden les mesures següents: a ) Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o adopció d’un fill o una filla». Per la seua banda l’apartat G, Violència de Gènere sobre les dones, «Per a col·laborar a combatre els efectes de la violència de gènere sobre les dones s’acorda la implantació de les mesures següents: d ) Introducció en la normativa reglamentària d’una reducció d’un terç de la jornada de les dones en aquesta situació, sense reducció d’ha - vers, o bé d’un cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d’ha - vers corresponent a la diferència entre el terç i la mitat d’aquella». A fi que l’acord general esmentat sobre l’ampliació del permís de paternitat, així com sobre la modificació de la reducció de la jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, puga ser adoptat en l’àmbit del personal gestionat per aquesta conse - lleria, és necessària la tramitació i adopció d’un pacte propi, ja que és ineludible el compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 24.8 de la Llei 11/2015, de pressupostos per al 2016, En efecte, en el personal que atén la sanitat pública, és necessària la consignació pressupostària suficient prèvia per a poder atendre la cobertura de les substitucions que suposen prolongar un mes el per - mís de paternitat de què es parteix, o les substitucions conseqüència de l’ampliació de la reducció de jornada de les treballadores víctimes de violència de gènere, la qual cosa comporta l’inici de la posada en marxa d’aquesta mesura de conciliació en el primer exercici pressupostari següent a la vigència de l’acord en altres àmbits que no han necessitat aquesta mesura. Per tot això, les parts acorden: Primer Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel nai - xement, acollida o adopció d’un fill o una filla. Segon Augmentar-la reducció de jornada per a les dones víctimes de vio - lència de gènere, fins a un terç de la jornada sense deducció de retri - bucions, o fins al cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d’havers corresponents a la diferència entre el terç i la meitat d’aquella. Tercera L’àmbit d’aplicació d’aquest pacte inclou tot el personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Quarta L’ampliació del permís de paternitat, així com la reducció de jorna - da i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, serà efectiva a partir de l’1 de gener de 2017. València, 15 de desembre de 2016 Per l’Administració Per les organitzacions sindicals CEMSATSE CCOO UGT CSI·F SIMAP-INTERSINDICAL SALUT

Vistas

 • 2259 Vistos
 • 1642 Vistas del sitio web
 • 617 Incrustar vistas

Acciones

 • 0 Compaticiones
 • 0 Me gusta
 • 0 No le gusta
 • 0 Comentarios

Número de comparticiones

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Incrustaciones 1

 • 1 www.comcas.es

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar dichos servicios, aceptas nuestra Política de Cookies .